FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: Counterattack Oplot
Date: 18.04.2015
Venue: Oplot Fighting Club (Moscow, Russia)
Promoter: Oplot Figthing Club

Event Poster Counterattack Oplot

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
1 Sergey Kiselev vs Davron Kenzhaev
77 kg 1 of 3 TKO
doctor stoppage
2 Sergey Lepinskih vs Kirill Komarov
66 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
3 Igram Ashuraliev vs Pavel Bodrov
93 kg 3 of 3 Decision
5:00 UD
4 Orzu Tabarov vs Berik Sultangaliev
61 kg 1 of 3 Submission
1:44
5 Imin Gasanbeckov vs Maxim Mikhteev
93 kg 3 of 3 KO
2:38
6 Anatoliy Pupkov vs Vladimir Valuev
+93 kg 1 of 3 Submission
2:00 choke
7 Talekh Nadzhafzade vs Minkail Kerimov
84 kg 1 of 3 RTD
4:32
8 Alexandr Gladkov vs Teymur Mekhtiev
+93 kg 3 of 3 Decision
5:00
9 Vagab Vagabov vs Chris Katanga
84 kg 2 of 3 TKO
10 Zaur Gadzhibabayev vs Amal Chechukhov
+93 kg 1 of 3 TKO
2:10
11 Dzhabar Askerov vs Gazimirza Gazitiev
70 kg 2 of 3 RTD
5:00 doctor stoppage