FightLife.ru
ruen


  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь
  • Видеоканал Спортивного фонда Медведь

Event: Raja Fight 4 – Thunder of Victory
Date: 21.05.2016
Venue: Pushkin Club (Tyumen, Russia)
Promoter: Raja Fight Club and Sport Fund Medved

Event Poster Raja Fight 4 – Thunder of Victory

Прошедшие бои
# winner loser style weight round method
3 Kazbeck Kabulov vs Fedor Babich
71 kg 3 of 3 Decision
3:00 UD
4 Ilyas Khamzin vs Alexander Yakimenko
81 kg 1 of 3 KO
lowkick
5 Yan Shklyaev vs Shermuhammad Mamazulunov
82 kg 4 of 5 RTD
injury
6 Arseniy Smirnov vs Artem Kazimov
86 kg 2 of 5 KO
right highkick